Close Visit Mhshetkari

Bakshi Samiti : बक्षी समिती अंतर्गत राज्य वेतन सुधारणा संदर्भांत नवीन शासन निर्णय निर्गमित! आता या कर्मचाऱ्यांना देता येईल विकल्प..

Bakshi samiti : राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने शिफारस करण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक १७ जानेवारी, २०१७ रोजी राज्य वेतन सुधारणा समिती व्दारे बक्षी समिती स्थापन केली होती.सदरहू समितीने आपला अहवाल खंड-२ शासनास सादर केला आहे.

राज्य वेतन सुधारणा समिती शिफारशी

सदर अहवालातील वेतनश्रेणीविषयक शिफारशींची व त्यावर शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबाबतचा आदेश शासन निर्णय दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत.

सदरील शासन निर्णयातील जोडपत्र व विवरणपत्र अ मध्ये राज्य वेतन सुधारणा समितीने केलेल्या शिफारशी शासनाने मान्य करुन ज्या संवर्गाना सुधारित वेतनस्तर मंजूर केलेले आहेत. ज्यामध्ये संवर्गाची एकूण १०४ संवर्ग यादी जोडलेली आहे.

सदर यादीमध्ये नमूद केलेल्या संवर्गाना सुधारित वेतनस्तर दिनांक १ जानेवारी,२०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात आला आहे.

प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ १ फेब्रुवारी २०२३ पासून अनुज्ञेय करण्यात आला आहे.दिनांक १ जानेवारी २०१६ ते ३१ जानेवारी, २०२३ पर्यंतची कोणतीही थकबाकी अनुज्ञेय करण्यात आलेली नाही.

सुधारित वेतनस्तरात वरील संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची दिनांक १.१.२०१६ पासून वेतननिश्चिती करताना काही प्रकरणी पूर्वीच्या वेतनस्तरातील वेतनापेक्षा सुधारित वेतनस्तरामध्ये वेतन कमी निश्चित होत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणलेली आहे. या बाबीवर विचारविनिमय करुन शासनाकडून पुढीलप्रमाणे स्पष्टीकरण करण्यात येत आहे.

हे पण वाचा ~  Vetan Niwaran Samiti : वेतन त्रुटी निवारण समिती च्या कामकाज संदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित; आता समितीची ...

बक्षी समिती अहवाल खंड -२

  • संबंधित १०४ संवर्गातील ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची शासन अधिसूचना दिनांक ३० जानेवारी २०१९ नुसार दिनांक १.१.२०१६ रोजी वेतन निश्चिती केल्या जाईल.
  • ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना दिनांक १.१.२०१६ रोजी आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ लागू होत असेल तर,त्यानुसार वेतननिश्चिती केल्या जाईल.
  • जर कर्माचाऱ्याचे वेतन सातव्या वेतन आयोगातील बक्षी समिती, खंड-२ नुसार वेतननिश्चिती केल्यामुळे वेतन कमी होत असेल अशा कर्मचाऱ्यांना म.ना.से. (वेतन) नियम १९८१ मधील नियम १५ नुसार जुन्या वेतनस्तरातील त्याची लगतनंतरची किंवा त्यानंतरची कोणतीही वेतनवाढ देय होईल.
  • सदारील तारखेपर्यन्त किंवा तो ते पद सोडील तोपर्यंत किंवा त्याला त्या समयश्रेणीमध्ये वेतन मिळण्याचे बंद होईपर्यन्त तो आपले शासन अधिसूचना दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ नुसार लागू झालेल्या जुन्या वेतनस्तरातील वेतन घेणे चालू ठेवण्याचा विकल्प देण्याची सुविधा त्याला देण्यात येत आहे.
  • ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना उपरोक्तप्रमाणे विकल्प देण्याची सुविधा लागू असेल अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी सदर विकल्प या आदेशाच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या कालावधीत देण्यात यावा.
  • संबंधित १०४ संवर्गापैकी ज्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात बक्षी समितीच्या खंड-२ नुसार लागू केलेल्या वेतनस्तरात वेतननिश्चिती केल्यामुळे पूर्वीच्या वेतनस्तरात निश्चित झालेल्या वेतनापेक्षा वाढ होत आहे,अशा कर्मचाऱ्यांना उपरोक्त प्रमाणे विकल्प देण्याची सुविधा उपलब्ध नाही.

विकल्प नमूना

This article written by Swati Ghuge form Maharashtra.She is famous Youtuber, website developer and Editor of MahEmployees.com

Leave a Comment