Close Visit Mhshetkari

New pay commission : मोठी बातमी… या सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार नवीन वेतन आयोग लागू !शासन निर्णय निर्गमित …

New pay commission : नमस्कार मित्रांनो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आलेली आहे.आता खालील संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे.

नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कोणता स्केल बाटणार व कोणते कर्मचारी त्यासाठी पात्र आहेत याची सविस्तर माहिती आपण या लेखांमध्ये बघणार आहोत.

सातवा वेतन आयोग लागू होणार!

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम,२०१६ च्या कलम ८ (३) येथील तरतुदी अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासन अधिसूचना क्र. वेतन-२०१९/प्र.क्र.२७८/१९/विशि-१, दि.०८.१२.२०२० अन्वये महाराष्ट्र अकृषि विद्यापीठे प्रमाणसंहिता (शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सुधारित वेतन) नियम,२०२० निर्गमित करण्यात आले आहेत.

📑 नवीन वेतन आयोग लागू शासन निर्णय येथे डाऊनलोड करा 👉 Pay commission 

सदर नियमासोबतच्या अनुसूचीमध्ये यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ येथील संवर्गाचा समावेश करण्यात येत आहे. सदर अधिसूचना वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौ. सं.क्र. २६५/सेवा-९, दि.१७.०७.२०२३ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

हे पण वाचा ~  Dearness allowance : मोठी बातमी.. आता 'या' कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात आणखी 4% वाढ! वेतन आयोग फरक, सण अग्रीम पण..

सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून तीचा सांकेतांक क्र. २०२३१२२२१९०३४९८१०८ असा आहे. सदर अधिसूचना डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे.

This article written by Swati Ghuge form Maharashtra.She is famous Youtuber, website developer and Editor of MahEmployees.com

Leave a Comment