Close Visit Mhshetkari

Salary Budget Arrears : मोठी बातमी … या कर्मचाराऱ्यांच्या धकीत वेतनासाठी निधी वितरित ! शासन निर्णय निर्गमित …

Salary Budget Arrears : महानगरपालिका व नगरपालिकांना प्राथमिक शिक्षणावरील खर्चासाठी शालेय शिक्षण विभागामार्फत देण्यात येणा-या अनुदानाबाबत दि.१६ डिसेंबर, १९८७ च्या शासन निर्णयात सुधारणा करून शासन निर्णय, दि. ७ जुलै २०१५ अन्वये सुधारीत आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे.

वेतन अनुदान निधी वितरित होणार!

शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अनुदान सूत्रानुसार राज्यातील महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषद / कटक मंडळे यांना प्राथमिक शिक्षणाच्या मान्य बाबींवरील खर्चाची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाद्वारे अनुज्ञेय आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सादर केलेल्या प्रस्तावाची विभागीय शिक्षण उपसंचालक,मुंबई विभाग,मुंबई यांच्यास्तरावरुन तपासणी करण्यात आली असून तपासणी अंती अनुज्ञेय अनुदानाची रक्कम निर्धारीत करण्यात आली आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस प्राथमिक शिक्षणावरील खर्चासाठी शिफारस केल्यानुसार सन २०१८-१९, २०१९-२०, २०२०-२१, २०२१-२२ व सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या हप्त्यापोटी वेतन अनुदानाची प्रतिपूर्ती म्हणून एकूण रु. १९१,९८,९५,३७०/- (रूपये एकशे एक्याण्णव कोटी अठ्ठयाण्णव लाख पंच्याण्णव हजार तीनशे सत्तर फक्त) इतकी रक्कम अनुज्ञेय आहे.

Salary Budget Arrears for BMC

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस प्राथमिक शिक्षणावरील खर्चासाठी शिफारस केल्यानुसार सन २०१८-१९ ते सन २०२२-२३ मधील पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या हप्त्यापोटी अनुज्ञेय वेतन अनुदान व मागील काही वर्षासाठीचे थकीत वेतन अनुदान असे एकूण रु. १९७,६२,१५,७४९/- (रुपये एकशे सत्याण्णव कोटी बासष्ट लाख पंधरा हजार सातशे एकोणपन्नास फक्त) इतकी रक्कम अनुज्ञेय होती.

हे पण वाचा ~  Salary budget : खुशखबर सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार दिवाळीपूर्वी वेतन आणि सन अग्रीम! शासन निर्णय निर्गमित

दि. ०१.०६.२०२३ अन्वये रु. ७.५२,९२,८००/- व शासन निर्णय दि. २७.१०.२०२३ अन्वये रु.२२,५८,७८,४००/- रक्कम अशी एकूण रु. ६४,३४,११,२००/- इतकी रक्कम वेतन अनुदान म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस मंजूर व अदा करण्यात आलेली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस रु.१३३,२८,०४,५४९/- इतकी वेतन थकबाकी अदा करावयाची शिल्लक आहे.

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ करीता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षणावरील खर्च भागविण्याच्या प्रयोजनासाठी लेखाशिर्ष (२२०२ ०१९१) ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) अंतर्गत रु. ३७,६४,६४,०००/- (रुपये सदतीस कोटी चौसष्ट लाख चौसष्ट हजार फक्त) इतकी तरतूद मंजूर आहे.

आता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस देय प्राथमिक शिक्षणावरील रक्कमेच्या थकबाकीपैकी वित्त विभागाने निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध निधीनुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस रुपये २,६३,५२,४८०/- (रुपये दोन कोटी त्रेसष्ट लक्ष बाव्वन्न हजार चारशे ऐंशी फक्त) इतके वेतन अनुदान म्हणून अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

This article written by Swati Ghuge form Maharashtra.She is famous Youtuber, website developer and Editor of MahEmployees.com

Leave a Comment